El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoció dels projectes de reconeixement i visibilització dels coneixements i sabers de les comunitats d’origen cultural divers - Menjars del món

La Zona Nord és un territori on les comunitats i les persones d’origen cultural divers que hi viuen són nombroses. Aquest fet obliga que el desplegament del conjunt d’actuacions que planteja el Pla de Barris inclogui de manera transversal una mirada intercultural. Cal tenir present aquesta mirada sobre l’espai públic en el reconeixement dels usos que en fan les diferents comunitats i col·lectius d’origen divers i en la promoció del seu ús per a la pràctica d’esports no hegemònics (equavòlei, criquet...). En l’àmbit cultural, cal fomentar el coneixement de la diversitat cultural en les seves diferents expressions: en l’acció comunitària, donant suport a la formació en perspectiva intercultural dels professionals dels serveis públics, els equipaments i les entitats que treballen al territori; enfortint els projectes i les accions que ajudin a combatre el racisme i la discriminació, o fent visibles les aportacions de les comunitats i els col·lectius de contextos culturals diversosgenerades a través d’espais de participació no necessàriament formals, però que són significatius per a les comunitats.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/cul.png