El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Col·laboració amb el programa Esfor-sa’t (esport, formació i salut)

El Projecte EsForSa’T (Esport, Formació, Salut i Temps lliure) va néixer l’any 2011 amb la voluntat d’iniciar un treball conjunt entre els educadors/es de Centre de serveis Socials Franja Besòs i l’equip d’educadors/es "A Partir del Carrer" (APC) de Sant Andreu. Durant el segon trimestre d’aquell any es va començar a recopilar informació sobre la població adolescent i juvenil del territori per tal de poder arribar a un diagnòstic de les seves necessitats, problemàtiques i demandes reals, així com conèixer quins projectes  s’estaven duent a terme  per donar resposta a les necessitats detectades.

És a partir d’aquell propòsit, que es detecta l’àmbit de salut com un dels prioritaris d’intervenció entre la població juvenil, davant la manca de projectes o programes específics que hi havia dins el territori. A través de la intervenció directa amb joves, la prospecció contínua de l’equip APC, l’increment de les denúncies de guàrdia urbana que arribaven al CSS Franja Besòs pel consum de drogues de joves en la via pública, la diagnosi que el programa Salut als Barris va realitzar entre diferents agents del territori, les comissions socials escolars i la intervenció sociofamiliar del CSS Franja Besòs, s’observa la presència de drogues dins les dinàmiques del territori com una realitat molt quotidiana i normalitzada.

Així doncs, es considera el consum de drogues com un possible indicador de risc i de vulnerabilitat més dins el procés d’exclusió i fracàs escolar d’una part important dels i les joves i adolescents del barri. En relació al temps de lleure, va detectar-se també una relació entre la manca d’activitats regulars saludables i el consum de drogues entre la població juvenil. A partir d’aquí i en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), es dissenya un projecte d’acció grupal d’intervenció socioeducatiu per abordar aquesta problemàtica, en coordinació  amb altres serveis territorials (SDJ Bon Pastor) i municipals (Programa Convivim Esportivament) al barri de Bon Pastor i Baró de Viver.

Des dels seus inicis, el projecte Esforsa’t s’ha dirigit a transformar la realitat i les dinàmiques d’aïllament habituals dels seus destinataris, amb un context social moltes vegades, altament vulnerable. Aquesta transformació ha sigut possible mitjançant  un treball d’acompanyament socioeducatiu, fonamentat en  un seguiment individual i pròxim a tots aquells adolescents i joves que desitgen iniciar i afrontar aquest procés  de canvi.

Després de cinc edicions i amb una mitjana de participació de 25 joves cada any, el projecte s’ha consolidat com una alternativa d’oci saludable i un espai de referència entre la població adolescent i juvenil dels barris on s’implementa l’activitat, al mateix temps que ha anat implicant a més serveis del territori en la seva organització i participació (Biblioteca Bon Pastor, CEIP Baró de Viver, AE Bon Pastor). Gràcies a les diferents propostes que ofereix, l’Esforsa’t ha esdevingut un espai d’acollida i trobada únic on els joves, a més de realitzar una activitat lúdica i saludable, poden gaudir també d’altres possibilitats que propicien el seu creixement personal.

Tot i ser necessari (donat l’impacte que l’activitat està tenint en els seus destinataris) ponderar noves estratègies i fórmules per mantenir l’interès despertat dins els adolescents i joves després de 5 anys, es continuen mantenint els objectius inicials del projecte, potenciant les característiques singulars que el defineixen i l’han apropat any darrera any, a la comunitat i realitat del territori on es desenvolupa. Acostar-se a altres perfils de joves que també poden formar part de l’activitat i convidar de manera activa als serveis i entitats del barri que tenen contacte directe amb aquests, per facilitar espais de derivació que apropin a nous joves interessats o donar continuïtat a la línia de treball iniciada, on a través del esport i l’expressió artística, es desenvolupen les competències individuals i socials dels joves i adolescents que formen part del projecte.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/ESFORSA%27T_0.jpg