El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Territoris d'actuació

El Pla dels Barris de Barcelona es desenvolupa en un total de 16 barris distribuïts en tres eixos: Besòs, Muntanya Turons i Litoral.

Aquests territoris són una de les principals potencialitats i innovacions del Pla de Barris, a través de la seva interrelació amb l'impuls de Projectes de Barri i les seves d'estratègies.

Eix Besòs

En aquest eix es planteja una estratègia de desenvolupament urbà sostenible, integral i innovador, que interrelaciona economia, medi ambient, cultura, societat i política per afavorir la cohesió social i territorial.

Eix Muntanya-Turons

Els barris d’aquest eix, en conjunt, es caracteritzen per una orografia complexa i un creixement urbanístic no planificat, que data principalment dels anys 60 i 70. Un punt fonamental de millora és, per tant, la connectivitat, tant amb els barris veïns com dins els mateixos barris: les dificultats del relleu, la població reduïda i sovint la densitat baixa de població dificulten la prestació de serveis i la disponibilitat d’equipaments de proximitat. La rehabilitació del parc d’habitatges i la posada en valor dels recursos naturals de la zona són també àrees de treball en aquests barris.

L’eix Muntanya-Turons neix alhora amb vocació metropolitana, atès que moltes de les necessitats i de les oportunitats que vol abordar entren en contacte amb el Parc Natural de la Serra de Collserola. L’objectiu proposat comporta passar d’un territori frontera a un espai de connexió  i crear un lligam entre el teixit urbà i l’àmbit natural, per tal d’afavorir la cohesió social, la qualitat de l’espai públic, els equipaments i la connectivitat.

Eix Litoral

El front litoral de la ciutat està format per un conjunt de territoris de gran diversitat, que han estat en permanent transformació, especialment en els darrers 40 anys. Com a resultat d’aquesta evolució, la ciutat disposa d’un front litoral amb espais que han estat sotmesos a grans transformacions urbanes a favor de la cultura del consum i que no han sabut resoldre les necessitats de la ciutat, o bé que ja estan caduques. Davant d’aquest escenari, l’objectiu és transformar el front litoral en un àmbit cada cop més habitable, sostenible i econòmicament arrelat. Cal reforçar-ne el tarannà propi i el component social i cultural, a través de la capacitat de les persones per donar vida i nous usos a l’espai urbà.

Els barris del Raval Sud, el Gòtic Sud i la Marina formen part de l’eix Litoral i són un espai d’oportunitats en matèria social, en temes com la pèrdua de població, la convivència i la cohesió social, la diversificació econòmica i la consolidació de l’activitat local, la millora de la connexió amb el front marítim i Montjuïc, l’ús equilibrat de l’espai públic, l’accessibilitat i la mobilitat i la rehabilitació del parc d’habitatges.