El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

El Pla de Barris posa en marxa el programa de finques d’alta complexitat

03/10/2018 - 05:10h

El projecte, dotat de 15 milions d'euros, beneficiarà al voltant de 2.000 persones que viuen en uns 900 habitatges

El projecte, dotat de 15 milions d'euros, beneficiarà al voltant de 2.000 persones que viuen en uns 900 habitatges

El Pla de Barris ha posat en marxa un innovador programa per rehabilitar les finques amb més alta complexitat dels barris. El programa vol revertir les causes estructurals que propicien la persistència a no rehabilitar ni mantenir els edificis d’habitatges, per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en aquests edificis. Es tracta d’una bateria de mesures extraordinàries per anar a buscar de forma proactiva aquestes comunitats i acompanyar el veïnat en tot el procés tècnic i burocràtic de rehabilitació de les finques on viuen.

L’Ajuntament ha constatat que certes finques, degut sobretot a la seva complexitat social i econòmica, no aconsegueixen beneficiar-se de les polítiques de rehabilitació municipals i, per tant, queden al marge de processos de rehabilitació i de les convocatòries d’ajudes públiques. Les ajudes de les convocatòries ordinàries acaben dirigides a finques amb comunitats de veïns estructurades, finques amb capacitat de gestió i en un percentatge molt elevat edificis amb administradors de finques.

Per això, el Pla de Barris ha decidit posar en marxa el programa adreçat a finques d’alta complexitat, que va dirigida exclusivament  a aquelles comunitats que es troben més desestructurades, que no tenen gaires recursos, que en la majoria casos tampoc tenen administrador de la finca, i que moltes vegades ni tan sols han constituït la comunitat de propietaris. Es tracta, doncs, d’un programa que vol provar un model diferent, de molta més proximitat que faciliti els processos de rehabilitació. Aquest programa actua a 16 barris de la ciutat (els barris que formen part del programa del Pla de Barris), està dotat amb15,3 milions d’euros i, en funció dels casos, pot arribar a cobrir fins al 100% de les ajudes per a la rehabilitació.

Una de les característiques innovadores d’aquest programa (no prevista al programa ordinari) és la detecció prèvia de les finques amb més alta complexitat, la pro activitat d’anar a buscar les comunitats i també, l’acompanyament per part d’un equip de proximitat i multidisciplinar, dividit en quatre àmbits: el social, l’econòmic, el tècnic i el jurídic. El principal objectiu de la convocatòria de finques d’alta complexitat és la informació i l’assessorament per adherir-se al programa i un acompanyament al llarg de la rehabilitació de l’edifici. D’aquesta manera, es volen fer més accessibles les ajudes a la rehabilitació als veïns i veïnes que per diferents motius no les demanen tot i tenir-hi dret. A més, es volen preservar les condicions de vida dels actuals veïns i veïnes i evitar així els possibles moviments d’expulsió, contribuir a la formació, regulació i dinamització de les comunitats, i fomentar la cohesió social.

El programa, pas a pas

 1. Detecció prèvia de les finques amb més alta complexitat de la ciutat.

La detecció de les finques que potencialment poden ser incloses al programa, pivota sobre dues diagnosis: per una banda, “l’Estudi de detecció d’àmbits de vulnerabilitat Residencial” fet per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i, per altra banda, la feina i el coneixement que els equips dels districtes i de les oficines d’habitatge tenen del territori. Destaca la importància del treball fet per la UPC en tot l’àmbit de Barcelona que ha permès detectar, per primera vegada, diferents sectors de la ciutat amb grans dificultats per atendre les necessitats de manteniment i rehabilitació dels seus edificis. Aquest estudi es va elaborar a partir 40 indicadors, agrupats en quatre eixos – socioeconòmics, sòcio espaials, urbanístics, sociourbanístics – que, relacionats entre si, conformen el mapa de la vulnerabilitat residencial a la ciutat. Ha estat a partir d’aquest primer estudi que s’ha configurat una priorització de finques amb molt alta complexitat. Aquesta priorització s’ha acabat de tancar a través de sessions de treball conjunt amb els tècnics de territori dels districtes i les oficines d’habitatge i, fins i tot, contrastant-ho amb associacions de veïns o entitats del territori que coneixen la problemàtica d’habitatge de més a prop. Així doncs, a partir d’aquest treball previ, el programa de finques d’alta complexitat se centra en un univers de 404 edificis.

 1. Intervenció dels equips de rehabilitació: informació i assessorament.

Seguint la priorització de finques marcada pels estudis, entren a treballar els equips de gestió específics del Pla de Barris i es realitza el contacte amb les comunitats amb la voluntat  d’explicar-los el programa i motivar-los a adherir-s’hi. Es tracta d’un contacte proactiu que ja va dirigit a unes finques concretes, no d’una comunicació oberta que resta a l’espera de les demandes d’ajudes.

 1. Adhesió al programa de rehabilitació i primera diagnosi de la finca.

Es consoliden els acords de suport i seguiment de la comunitat, a través de la signatura d’un  primer conveni. El conveni d’avaluació i de suport a la comunitat permet un acompanyament personalitzat i la possibilitat de fer una primera diagnosi social i tècnica de la comunitat i de la finca. En aquest primer estudi que s’elabora a partir del conveni signat, s’inclou en els següents aspectes:

 • Dinamitzar la comunitat vers la rehabilitació de l’edifici (tasca que fan les treballadores socials).
 • Realitzar un estudi tècnic sobre les necessitats de rehabilitació, que determina les obres necessàries a realitzar a la finca i els imports totals d’aquestes (tasca que fan les arquitectes).
 • Diagnosticar la situació social i les característiques de la comunitat així com els imports subvencionables segons la situació de cada propietari (treballadors socials i tècnics jurídics).
 • La situació jurídica de la pròpia comunitat, i si està constituïda o no (tasca que desenvolupen els equips jurídics).
 1. Conveni d’execució d’obres

A partir de la primera diagnosi, recollida en el primer conveni, i segons els criteris definits a les bases reguladores, s’estableix una puntuació que determina el grau de vulnerabilitat de la finca. Si la finca supera el límit que la converteix en vulnerable, s’inicia la firma del “conveni d’execució d’obres” que és el que regula la pròpia concessió d’ajuts, i l’acompanyament de la comunitat durant tot el procés d’obres i les clàusules antigentrificació  i/o la devolució d’ajuts en cas d’incompliment de conveni. Per tant, a aquest segon conveni s’hi poden acollir els edificis que havent desenvolupat la fase d ’acompanyament, han obtingut la puntuació suficient per què hi viuen persones amb situació de vulnerabilitat, d’acord amb l’establert en la convocatòria, i l’objectiu d’aquesta segona fase és ja concretar les obres a executar, preveure’n el finançament i finalment, executar les obres. L’acompanyament a les comunitats es desplega a través d’un equip d’arquitectes, treballadors socials i tècnics administratius i jurídics que permeten:

 • Donar suport en la presa dels acords necessaris per poder rehabilitar de forma efectiva l’edifici.
 • Interlocutar amb els tècnics designats per la comunitat per la redacció del projecte i la direcció de les obres.
 • Donar suport a la tramitació dels ajuts previstos en aquesta convocatòria.
 • Supervisar els contractes amb les empreses responsables de l’execució de les obres  designades per la comunitat de propietaris.
 • Donar suport en la tramitació de les autoritzacions d’obres que pertoquin.
 • Donar suport a les previsions de finançament de les obres aprovades per la comunitat de propietaris i, si escau, suport a aquells propietaris que puguin accedir als ajuts d’assessorament i mediació amb la comunitat de propietaris per establir mecanismes de solució i conflictes en casos de situacions anòmales d’habitatges i de casos de morositat, d’oposició a l’execució de les obres i de propietaris no localitzables.

Criteris de la convocatòria d’ajudes

La finalitat bàsica d’aquesta convocatòria és establir un sistema de subvencions que permeti a comunitats de propietaris amb membres en situació de vulnerabilitat, realitzar obres d’adequació i rehabilitació en els edificis en què resideixin. Evitar, per tant, que la situació de vulnerabilitat impedeixi la realització de les obres d’adequació i rehabilitació. Obres que d’altra banda suposaran per a les famílies que viuen en aquestes finques, unes millores que suposaran un increment notable de la seva qualitat de vida.

Es calcula que amb la dotació pressupostària disponible per a 2018, podran signar convenis  d’execució d’obres  al voltant de 70 edificis, i per tant, s’estima que aquest programa podrà beneficiar al voltant de 2.000 persones que viuen en uns 900 habitatges de les zones a on s’ha  detectat que les ajudes a la rehabilitació no havien arribat mai.

A més de les ajudes ordinàries a la rehabilitació, aquest programa inclou una subvenció complementària d’entre el 25% i el 40% del cost de les obres provinent del Pla de Barris per a la comunitat de propietaris (a més del cost de les ITE’s, de la redacció del projecte, la contractació de l’arquitecte, juntament amb l’assessorament i l’acompanyament gratuïts) i a nivell individual, subvencions i ajuts que poden arribar al 100% del cost de les obres per persones que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

Altres mesures:

 • Per quantificar la vulnerabilitat, entre d’altres, es tenen en compte els següents elements: pobresa energètica, eliminació de barreres arquitectòniques, presència de deficiències físiques a l’edifici que afectin la salut, comunitats gens o poc estructurades, habitatges en situacions anòmales.
 • En el cas d’edificis que incloguin habitatges llogats, només se subvencionaran aquells habitatges els preus de lloguer dels quals estiguin (o s’adeqüin) per sota del màxim previst a la forquilla de l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • En cas que, com a conseqüència de la rehabilitació es posin habitatges en lloguer, caldrà acreditar que aquests s’han posat a disposició de la Borsa de Lloguer de Barcelona en el moment de finalitzar les obres.
 • En cas que, com a conseqüència de la rehabilitació el propietari vengui el pis, s’introdueix una corba de retorn de la subvenció en funció dels anys passats (1 any, 100%; 2n any, 80%; 3r any 60%; 4t any 50%) així com l’exercici del dret de tanteig i retracte, limitat a dues transmissions, durant els 4 primers anys, per aquells casos en què la subvenció i/o ajuda individualitzada superés els 10.000 €.
 • En el cas que amb els propietaris de pisos buits s’arribi un acord previ per inscriure els pisos buits a la borsa de lloguer social en el moment d’iniciar l’acompanyament (primer conveni) i en la tramitació de la subvenció, aquests no computaran com a pisos buits pel que fa als requeriments descrits a les bases, augmentant així el percentatge.