El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Fases d'aplicació

L’abast i necessitats pressupostàries marcaran l’execució del Pla, que s’apunta en un horitzó temporal de 10 anys.

La previsió però és la d’iniciar actuacions el mateix 2016. Al llarg de l’any, hauria d’iniciar-se l’execució dels 3 primers plans, i iniciar la definició dels 3 següents, amb la finalitat d’assolir el 15 barris previstos en acabar l’actual mandat.

 • 2016

  Fase 1. Estudi de la situació del barri

  En aquesta fase fem un estudi de la situació actual del barri a través d’una anàlisi qualitativa i una anàlisi quantitativa. Aquest últim el fem a través de diferents reunions amb persones tècniques del districte de les diferents àrees municipals de l’Ajuntament i a través d’entrevistes amb entitats del barri.

  El resultat d’aquesta fase és un diagnòstic de la situació del barri.

  Mitjan 2016
 • 2016

  Fase 2. Concreció de les propostes

  Un cop realitzat l’anàlisi a través del treball amb les àrees municipals i amb el districte es defineixen unes primeres propostes que es concreten a través d’accions participades (un taller oberta  la ciutadania, una acció concreta que reculli la opinió) i permeti matitzar les actuacions.

  El resultat d’aquesta fase és un primer esborrany de pla.

  Finals de 2016
 • 2017

  Fase 3: Tancament del document i presentació.

  Finalment, amb el districte i la gerència municipal hi ha un tancament del document amb una assignació pressupostària a les diferents actuacions.

  Aquest document és el que es presenta com a document definitiu a la ciutadania.

  Inicis de 2017
 • 2017

  Fase 4: Execució i seguiment del Pla.

  Consulta la memòria de seguiment del Pla de Barris (març 2019)

Actors en l'avaluació del Pla de Barris

Un dels elements imprescindibles per al seguiment és l’avaluació del Pla de Barris. L’avaluació ha de ser continuada i ha de contemplar diferents parts: ha de ser continuada per tal que es pugin corregir aquells elements que es consideri que no donen resposta a l’objectiu a temps i ha de contemplar diferents parts a fi de poder avaluar les accions segons el disseny, la implementació i el resultat o impacte posteriors.

Defineix el marc metodològic per a l’avaluació del Pla de Barris
Dóna suport amb la “perspectiva de ciutat” de l’acció avaluadora
Impulsa i coordina l’avaluació del Pla de Barris