El pla dels barris de Barcelona

Sala d'estudi

Afavorir l'aprenentatge i el rendiment de la població adolescent i jove, especialment en situacions de desavantatge escolar per raons personals, socials o culturals.

Contribuir en el desenvolupament integral dels adolescents, facilitant un procés d’apoderament educatiu i personal.

Donar suport a l'escola i a les famílies en el procés d'acompanyament en l'educació i formació dels seus fills i de les seves filles.

Configurar un espai estable de deures adient a les necessitats del col·lectiu d'adolescents i joves del barri i amb els recursos pertinents.

Treballar les competències bàsiques establertes per primària i secundària

Fomentar l'acompanyament als adolescents i joves en el seu procés educatiu.

Establir vies de coordinació amb els centres de primària i de secundària més destacats del barri.

Acompanyar a les famílies en el procés escolar dels adolescents i joves a través de seguiments periòdics.